سیمین امتیازات بدست آمده برای

سیمین هنوز هیچ دستاوردی به دست نیاورده است.
س