دستور if

  1. ruin3r

    4 مثال کاربردی از دستور if در بش

    سلام. تمام کسانی که سر رشته کافی از زبان برنامه نویسی داشته باشند می دانند که دستور if پرکاربرد ترین دستور در تمامی زبان های برنامه نویسی بوده و این دستور در زبان بش نیز مستثنی نبوده است. در بش ما می توانیم از دستور if به چهار الگوی زیر استفاده کنیم: if..then..fi statement (if ساده)...
بالا