hummingbird algorithm

  1. C

    الگوریتم مرغ مگس خوار

    الگوریتم مرغ مگس خوار چیست؟ هدف الگوریتم مرغ مگس خوار بهینه سازی پرس و جو کاربر است . این الگوریتم بر رتبه سایت شما تاثیر ندارد. اما وجود کلمات مشابه با آنچه کاربر در جستجوی آن است برسایت شما تاثیر خواهد داشت. برای روشنتر شدن موضوع چند مثال میزنم : مثل اگر شما "کنسرت بابک جهان بخش "را جستجو...
بالا