keepalive_requests

  1. farid

    نحوه فعال سازی keep-alive در NginX با دایرکت ادمین

    سلام برای تنظیم kee-alive در NginX با کنترل پنل دایرکت ادمین مقدار keepalive_timeout در فایل زیر از صفر به مقدار دلخواه تغییر دهید: /etc/nginx/nginx-defaults.conf همچنین می توانید با قرار دادن پارامتر keepalive_requests تعداد حداکثر درخواست بصورت keepalive را تنظی کنید. مقادیر چیزی مشابه زیر...
بالا