openssl

  1. AHMAD

    خطر آسیب پذیری جدید OpenSSL با درجه اهمیت بالا

    باز هم آسیب پذیری های دیگری با درجه اهمیت بالا از OpenSSL آسیب پذیری CVE-2016-2107 با درجه اهمیت بالا، اجازه حمله man-in-the-middle برای شروع " Padding Oracle Attack" را می دهد که می تواند ترافیک HTTPS را رمزگشایی کند. این اتفاق در صورتی رخ می دهد که ارتباط با استفاده از AES-CBC رمز شده...
بالا