recovery model

  1. farid

    نحوه shrink دیتابیس mssql

    shrink ( شرینک ) چیست؟ shrink در واقع به انجام عملیاتی گفته می شود که در طی آن فضای های خالی بین فایل بازیابی می شوند این عملیات در mssql باعث بازیابی و برگشت فضای زائد مصرف شده توسط دیتابیس می شود. جزئیات دقیق این تعریف در اینجا مطرح شده است. هر دیتابیس در Mssql لاگ فایل هایی نگهداری می کند این...
بالا