خطای sql delete from

  1. H

    خطای SQL: delete from `tblbannedips` where `expires

    با سلام من ورژن 6.3.2 whmcs نصب دارم و شب ها این خطا را می ده و بعد درست میشه برای رفع کلی این خطا باید چیکار کرد Critical Error SQLSTATE[HY000]: General error: 1615 Prepared statement needs to be re-prepared (SQL: delete from `tblbannedips` where `expires` < 2018-08-07 23:19:31) تاریخی که...
بالا