آموزش نصب ffmpeg و ffmpeg-php در centos

msm

عضو حرفه ای
ناظر انجمن
عضویت
13/5/15
ارسال ها
185
امتیاز
6
سلام
برای نصب ffmpeg در سرور لینوکس راه های مختلفی وجود داره که در این تاپیک قصد دارم یکی از ساده ترین و سریعترین روش هاش رو براتون قرار بدم که با استفاده از yum میتونید نصب رو انجام بدید
به ترتیب کامند های زیر رو در سرور ران کنید
کد:
yum update
yum groupinstall "Development tools"
cd /etc/yum.repos.d/
حالا با هر ویرایشگری که راحترید فایل زیر رو باز کنید و محتوا رو داخلش قرار بدید و ذخیره کنید
/etc/yum.repos.d/dag.repo

کد:
[dag]
name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
gpgkey=http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
enabled=1
protect=0
و
کد:
wget http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt -P /tmp
rpm --import /tmp/RPM-GPG-KEY.dag.txt
yum install ffmpeg-devel php-devel re2c php-xml ffmpeg
الان ffmpeg نصب شده برای اطمینان ffmpeg رو در ssh بزنید بای خروجی مشابه زیر داشته باشه
کد:
FFmpeg version 0.6.5, Copyright (c) 2000-2010 the FFmpeg developers
built on Jan 29 2012 17:52:15 with gcc 4.4.5 20110214 (Red Hat 4.4.5-6)
configuration: --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --mandir=/usr/share/man --incdir=/usr/include --disable-avisynth --extra-cflags='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -fPIC' --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-libdc1394 --enable-libdirac --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-libfaadbin --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libx264 --enable-gpl --enable-nonfree --enable-postproc --enable-pthreads --enable-shared --enable-swscale --enable-vdpau --enable-version3 --enable-x11grab
libavutil 50.15. 1 / 50.15. 1
libavcodec 52.72. 2 / 52.72. 2
libavformat 52.64. 2 / 52.64. 2
libavdevice 52. 2. 0 / 52. 2. 0
libavfilter 1.19. 0 / 1.19. 0
libswscale 0.11. 0 / 0.11. 0
libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0
Hyper fast Audio and Video encoder
تا اینجا نصب انجام شده برای اینکه در php در دسترس باشه باید اکستنشنش رو نصب کنیم که به این روش انجام میشه
کد:
mkdir /srv/build
cd /srv/build
wget http://downloads.sourceforge.net/project/ffmpeg-php/ffmpeg-php/0.6.0/ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
tar -xjf ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
cd ffmpeg-php-0.6.0/

phpize
./configure
sed -i 's#PIX_FMT_RGBA32#PIX_FMT_RGB32#' ./ffmpeg_frame.c
make
make install
/etc/init.d/httpd restart
نص انجام شد حالا فایل .so رو هم در php.ini خودتون لود کنید و کارش تموم شده

خروجی دو کامند زیر رو چک کنید
کد:
php -i | grep ffmpeg
php -m | grep ffmpeg

اگر برای نصب مشکل داشتید و اروری خوردید میتونید همینجا سوالتونو مطرح کنید
 
بالا