اسکریپت Failover دو Gateway یا Redundancy

farshid

مدیر کل انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
5/1/15
ارسال ها
51
امتیاز
3
سلام
شاید تا کنون پیش آمده باشد که برای دفتر یا سازمان خود دو Gateway یا به اصطلاح دو Uplink دارید و می خواهید زمانی که هر کدام از آپلینک ها قطع شد ترافیک مورد نظر از طریق آپلینک دیگر Advertise شود.
با استفاده از اسکریپت زیر شما می توانید این عملیات را برای سازمان یا دفتر خود عملیاتی کنید :
کد:
# ------------- start editing here -------------
# Edit the variables below to suit your needs

# Please fill the WAN interface names
:local InterfaceISP1 ether1
:local InterfaceISP2 ether2

# Please fill the gateway IPs (or interface names in case of PPP)
:local GatewayISP1 1.1.1.1
:local GatewayISP2 2.2.2.2

# Please fill the ping check host - currently: resolver1.opendns.com
:local PingTarget 208.67.222.222

# Please fill how many ping failures are allowed before fail-over happends
:local FailTreshold 3

# Define the distance increase of a route when it fails
:local DistanceIncrease 2

# Editing the script after this point may break it
# -------------- stop editing here --------------# Declare the global variables
:global PingFailCountISP1
:global PingFailCountISP2

# This inicializes the PingFailCount variables, in case this is the 1st time the script has ran
:if ([:typeof $PingFailCountISP1] = "nothing") do={:set PingFailCountISP1 0}
:if ([:typeof $PingFailCountISP2] = "nothing") do={:set PingFailCountISP2 0}

# This variable will be used to keep results of individual ping attempts
:local PingResult# Check ISP1
:set PingResult [ping $PingTarget count=1 interface=$InterfaceISP1]
:put $PingResult

:if ($PingResult = 0) do={
  :if ($PingFailCountISP1 < ($FailTreshold+2)) do={
    :set PingFailCountISP1 ($PingFailCountISP1 + 1)
   
    :if ($PingFailCountISP1 = $FailTreshold) do={
      :log warning "ISP1 has a problem en route to $PingTarget - increasing distance of routes."
      :foreach i in=[/ip route find gateway=$GatewayISP1 && static] do=\
        {/ip route set $i distance=([/ip route get $i distance] + $DistanceIncrease)}
      :log warning "Route distance increase finished."
    }
  }
}
:if ($PingResult = 1) do={
  :if ($PingFailCountISP1 > 0) do={
    :set PingFailCountISP1 ($PingFailCountISP1 - 1)
   
    :if ($PingFailCountISP1 = ($FailTreshold -1)) do={
      :log warning "ISP1 can reach $PingTarget again - bringing back original distance of routes."
      :foreach i in=[/ip route find gateway=$GatewayISP1 && static] do=\
        {/ip route set $i distance=([/ip route get $i distance] - $DistanceIncrease)}
      :log warning "Route distance decrease finished."
    }
  }
}# Check ISP2
:set PingResult [ping $PingTarget count=1 interface=$InterfaceISP2]
:put $PingResult

:if ($PingResult = 0) do={
  :if ($PingFailCountISP2 < ($FailTreshold+2)) do={
    :set PingFailCountISP2 ($PingFailCountISP2 + 1)
   
    :if ($PingFailCountISP2 = $FailTreshold) do={
      :log warning "ISP2 has a problem en route to $PingTarget - increasing distance of routes."
      :foreach i in=[/ip route find gateway=$GatewayISP2 && static] do=\
        {/ip route set $i distance=([/ip route get $i distance] + $DistanceIncrease)}
      :log warning "Route distance increase finished."
    }
  }
}
:if ($PingResult = 1) do={
  :if ($PingFailCountISP2 > 0) do={
    :set PingFailCountISP2 ($PingFailCountISP2 - 1)
   
    :if ($PingFailCountISP2 = ($FailTreshold -1)) do={
      :log warning "ISP2 can reach $PingTarget again - bringing back original distance of routes."
      :foreach i in=[/ip route find gateway=$GatewayISP2 && static] do=\
        {/ip route set $i distance=([/ip route get $i distance] - $DistanceIncrease)}
      :log warning "Route distance decrease finished."
    }
  }
}


توجه داشته باشید موارد زیر را بایستی در اسکریپت فوق حتما تغییر دهید :
1.
InterfaceISP1 و InterfaceISP2
که به جای ISP1 پورتی که آپلینک 1 وصل می باشد و به حای ISP2 پورتی که آپلینک 2 وصل می باشد را وارد کنید.
2.
GatewayISP1 و GatewayISP2
که به جای GatewayISP1 بایستی Gateway آپلینک اول و GatewayISP2 بایستی Gateway آپلینک دوم را وارد کنید
3.
به جای 208.67.222.222 آیپی که می خواهدی در اینترنت پینگ شود را وارد کنید.
4.
به جای FailTreshold مقداری که میخواهید تا در صورت پینگ نشدن آپلینک عوض شود را وارد کنید.
5.
به جای مقدار DistanceIncrease مقدار Distance که می خواهید به Gateway که قطع شده است بدهید را وارد کنید.
موفق باشید
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا