تغییر میرور پرل (CPAN) به میرور های ایران شرکت فراسو سامانه پاسارگاد

msm

عضو حرفه ای
ناظر انجمن
عضویت
13/5/15
ارسال ها
185
امتیاز
6
آموزش تغییر میرور CPAN به میرور های فراسو
جهت تغییر میرور CPAN به میرور های فراسو سامانه پاسارگاد آموزش زیر را دنبال کنید

لازم به ذکر است قبل از شروع باید ابتدا CPAN را بر روی سرو نصب نمایید .

روش اول تغییر میرور CPAN
در این روش با استفاده از دستورات CPAN آدرس میرور را تغییر میدهیم

cpan
o conf urllist https://mirror.faraso.org/CPAN
o conf commit

روش دوم تغییر میرور CPAN به میرور های فراسو
با استفاده از ویرایشگر مناسب فایل کانفیگ CPAN را باز کنید

nano /usr/share/perl5/CPAN/Config.pm
پس از باز شدن فایل محتویاتی مشابه زیر را مشاهده خواهید کرد


# This is CPAN.pm's systemwide configuration file. This file provides
# defaults for users, and the values can be changed in a per-user
# configuration file. The user-config file is being looked for as
# /root/.cpan/CPAN/MyConfig.pm.

$CPAN::Config = {
'applypatch' => q[],
'auto_commit' => q[0],
'build_cache' => q[100],
'build_dir' => q[/root/.cpan/build],
'build_dir_reuse' => q[0],
'build_requires_install_policy' => q[ask/yes],
'bzip2' => q[/usr/bin/bzip2],
'cache_metadata' => q[1],
'check_sigs' => q[0],
'commandnumber_in_prompt' => q[1],
'connect_to_internet_ok' => q[1],
'cpan_home' => q[/root/.cpan],
'curl' => q[/usr/bin/curl],
'ftp' => q[/usr/bin/ftp],
'ftp_passive' => q[1],
'ftp_proxy' => q[],
'getcwd' => q[cwd],
'gpg' => q[/usr/bin/gpg],
'gzip' => q[/bin/gzip],
'halt_on_failure' => q[0],
'histfile' => q[/root/.cpan/histfile],
'histsize' => q[100],
'http_proxy' => q[],
'inactivity_timeout' => q[0],
'index_expire' => q[1],
'inhibit_startup_message' => q[0],
'keep_source_where' => q[/root/.cpan/sources],
'load_module_verbosity' => q[v],
'lynx' => q[],
'make' => q[/usr/bin/make],
'make_arg' => q[],
'make_install_arg' => q[],
'make_install_make_command' => q[/usr/bin/make],
'makepl_arg' => q[INSTALLDIRS=site],
'mbuild_arg' => q[],
'mbuild_install_arg' => q[],
'mbuild_install_build_command' => q[./Build],
'mbuildpl_arg' => q[--installdirs site],
'ncftp' => q[],
'ncftpget' => q[],
'no_proxy' => q[],
'pager' => q[/usr/bin/less],
'patch' => q[/usr/bin/patch],
'perl5lib_verbosity' => q[v],
'prefer_installer' => q[MB],
'prefs_dir' => q[/root/.cpan/prefs],
'prerequisites_policy' => q[ask],
'scan_cache' => q[atstart],
'shell' => q[/bin/bash],
'show_unparsable_versions' => q[0],
'show_upload_date' => q[0],
'show_zero_versions' => q[0],
'tar' => q[/bin/tar],
'tar_verbosity' => q[v],
'term_is_latin' => q[1],
'term_ornaments' => q[1],
'test_report' => q[0],
'trust_test_report_history' => q[0],
'unzip' => q[/usr/bin/unzip],
'urllist' => [q[https://mirror.faraso.org/CPAN]],
'use_sqlite' => q[0],
'wget' => q[/usr/bin/wget],
'yaml_load_code' => q[0],
'yaml_module' => q[YAML],
};
1;
__END__


کافیه تمام مقادیر که در مقابل urllist قرار دارند را حذف و به شکل زیر تغییر دهید 'urllist' => [q[https://mirror.faraso.org/CPAN]],


منبع آموزش
 
آخرین ویرایش:
بالا