کد ساخت منو در بش

 • شروع کننده موضوع ruin3r
 • تاریخ شروع

ruin3r

مدیر کل انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
10/5/15
ارسال ها
146
امتیاز
6
سلام.
در نمونه کد زیر می توانید ساخت منو رو در بش ببینید.
این کد سه گزینه دارد که با انتخاب هر گزینه کدی که قرار دادید اجرا می شود:

کد:
#!/bin/bash
# Bash Menu Script Example
#write : iranwebadmin (ruin3r)

PS3='Please enter your choice: '
options=("reset apache" "free memory" "reboot server" "Quit")
select opt in "${options[@]}"
do
  case $opt in
    "reset apache")
      service httpd restart
      ;;
    "free memory")
      free -m
      ;;
    "reboot server")
      reboot
      ;;
    "Quit")
      break
      ;;
    *) echo invalid option;;
  esac
done
 

ruin3r

مدیر کل انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
10/5/15
ارسال ها
146
امتیاز
6
گاها پیش میاد که شما می خواهید در بش زمانی که کاربر یا خودتان فقط یک حرف رو تایپ می کنید دستور شما اجرا شود.
کد زیر دقیقا همین کار رو برای شما انجام می دهد.
در این کد با زدن دکمه E یا e از منو خارج می شوید.
با زدن دکمه R یا r سرور ریست می شود.
با زدن دکمه S یا s سرور خاموش می شود.
کد رو به دقت مشاهده کنید:

کد:
read -n 1 -p "Would you like to exit, reboot, or shutdown? (e/r/s) " answer;

case $answer in
  r|R)
    reboot;;
  s|S)
    poweroff;;
  e|E)
    exit;;
esac
موفق باشید.
شاهین سالک توتونچی
 
آخرین ویرایش:
بالا