شناسایی نسخه SQL Server

شروع موضوع توسط edris ‏Oct 16, 2015 در انجمن Microsoft SQL Server

 1. edris

  edris عضو تایید شده کاربر انجمن

  شناسایی نسخه SQL Server
  روش تشخیص SQL Server 2008
  ابتدا توسط SQL Server Management Studio به SQL 2008 متصل شوید.
  اکنون وارد بخش Transact-SQL شوید و دستور زیر را وارد کنید:

  SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
  نتایج بصورت زیر خواهد بود:

  Enterprise Edition
  RTM
  10.0.1600.22

  که نسخه محصول 10.01600.22 می باشد.
  ...........................................................................
  روش تشخیص SQL Server 2005
  ابتدا توسط SQL Server Management Studio به SQL 2005 متصل شوید.
  اکنون وارد بخش Transact-SQL شوید و دستور زیر را وارد کنید:
  SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
  نتایج بصورت زیر خواهد بود:


  Enterprise Edition
  RTM
  10.0.1600.22


  که نسخه محصول 10.01600.22 می باشد.
  ...........................................................................
  روش تشخیص SQL Server 2000
  ابتدا توسط Query Analyzer به SQL 2000 متصل شوید.
  دستور زیر را وارد کنید :

  SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
  نتایج بصورت زیر خواهد بود:
  Standard Edition
  RTM (SP2)
  8.00.534
  که نسخه محصول 8.00.534 می باشد.
  ...........................................................................
  روش تشخیص SQL Server 7.0
  ابتدا توسط Query Analyzer به SQL 7.0 متصل شوید.
  دستور زیر را وارد کنید :
  SELECT @@VERSION
  نتایج زیر بازگردانده میشود :


  Microsoft SQL Server 7.00 - 7.00.623 (Intel X86)
  Nov 27 1998 22:20:07
  Copyright (c) 1988-1998 Microsoft Corporation
  Desktop Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600
  ............................................................................
  روش تشخیص SQL Server 6.5
  ابتدا توسط using Isql_w به SQL 6.5 متصل شوید.
  دستور زیر را وارد کنید :
  SELECT @@VERSION
  نتایج زیر بازگردانده میشود :
  SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a) Update
  6.50.479
  SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a)
  6.50.416
  SQL Server 6.5 Service Pack 5 (SP5)
  6.50.415
  SQL Server 6.5 Service Pack 4 (SP4)
  6.50.281
  SQL Server 6.5 Service Pack 3 (SP3)
  6.50.258
  SQL Server 6.5 Service Pack 2 (SP2)
  6.50.240
  SQL Server 6.5 Service Pack 1 (SP1)
  6.50.213
  SQL Server 6.5 RTM
  6.50.201
  اگر شماره نسخه بدست آمده در جدول نبود به معنی این است که SQL در حال اجرا است.
   

به اشتراک بگذارید

س