farshid

مدیر کل انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
5/1/15
ارسال ها
51
امتیاز
3
با سلام
در لیست زیر برخی از دستور های مفید iptables را معرفی می کنیم.
  1. iptables -L - مشاهده لیست کامل رول ها
  2. iptables -L -n - مشاهده کامل لیست کامل رول ها بدون Resolve کردن آیپی ها و نمایش آیپی ها
  3. iptables -L -n -v - مشاهده کامل لیست کامل رول ها بدون Resolve کردن آیپی ها و نمایش آیپی ها و مشاهده پکت های Process شده
  4. iptables -n -L -v --line-numbers - مشاهده کامل لیست کامل رول ها بدون Resolve کردن آیپی ها و نمایش آیپی ها و مشاهده پکت های Process شده و نمایش ترتیب رول ها
  5. service iptables save - ذخیره رول ها توسط iptables
6. بستن آیپی در iptables
کد:
iptables -A INPUT -s 1.2.3.4 -j DROP

7. بستن Ping - پینگ در سرور
کد:
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP

8. بستن تعداد کانکشن همزمان بر روی یک پورت خاص
کد:
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 100 -j REJECT
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا